Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

 

 

Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Nadleśnictwo Lipusz informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Lipusz siedzibą w Lipuszu 83-424; ul. Brzozowa 2, numer tel.: 58 680 07 80, e-mail: lipusz@gdansk.lasy.gov.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Jacka Kędzierskiego, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: lipusz@gdansk.lasy.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe:
 • na podstawie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu wykonania zadań nałożonych na Administratora przez te przepisy.
 • na podstawie zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) w celu realizacji ich postanowień,
 • na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu wypełnienia zadań, dla których podstawą prawną umożliwiającą przetwarzanie jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą,
 • w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: danie nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba , której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe musza być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych – przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania  danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnianych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczelności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO): przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne w celu realizacji zadań. Dane mogą być przekazywane do odbiorców danych takich jak:
 • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • instytucjom uprawnionym do uzyskania danych na mocy obowiązującego powszechnie prawa.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanka przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

resources-to-get