Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie

Koszt kwalifikowany: 4704,00 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 3760,00 zł

Dotacja przeznaczona jest na: Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury boru bagiennego i brzeziny bagiennej jak również zachowanie złoża torfowego i przywrócenie procesu akumulacji torfu.

Opis zadania: Realizacje zapisów zawartych w planie ochrony rezerwatu „Jeziorka Chośnickie”, poprzez wykonanie trzebieży późnej. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowanego ujęło czynności związane z wywiezieniem gałęzi, wycięciem podszytu świerkowego, ułożenie pozostałości w stosy i ich spalenie.