Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Mechowiska Sulęczyńskie"

Koszt kwalifikowalny : 2044,44 zł

Dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku : 1617,38 zł (79,16% kosztu kwalifikowalnego)

Dotacja przeznaczona była na : Zachowanie cennych składników torfowiska alkalicznego poprzez usunięcie drzew i krzewów.

Sprawozdanie z realizacji zadania :

         Nadleśnictwo Lipusz informuję , że w związku z pracami realizowanymi na rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie w okresie 01.11.2018-31.11.2018 rok (poza okresem lęgowym ptaków) usunięto drzewa i krzewy z biochor XXX, XXXII, XXIV na powierzchni 1,20 ha.
W początkowym stadium prac zaplanowano 2,65 ha powierzchni biochor, które miały zostać poddane zabiegowi usuwania drzew i krzewów zgodnie z planem ochrony i planem zadań ochronnych dla rezerwatu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne i brak pokrywy lodowej wykonano zabieg na 1,2 ha. 

Pozyskana biomasa po wycince usunięta została poza granice rezerwatu w miejsce wskazane przez miejscowego leśniczego z pozostawieniem jej do naturalnego rozkładu. Nadleśnictwo do kosztu kwalifikowalnego ujęło czynności związane z usuwaniem drzew
i krzewów, porządkowaniem powierzchni, na której były prowadzone prace oraz wywiezieniem biomasy.

Dzięki działaniu ochronnemu polegającemu na usuwaniu drzew i krzewów zapobiega się całkowitemu zniszczeniu obecnego przedmiotu ochrony, czyli wszystkich najcenniejszych walorów torfowiska alkalicznego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie

Koszt kwalifikowany: 6624,66 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 3760,00 zł

Dotacja przeznaczona była na: Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury boru bagiennego i brzeziny bagiennej jak również zachowanie złoża torfowego i przywrócenie procesu akumulacji torfu.

Sprawozdanie z realizacji zadania: Nadleśnictwo Lipusz informuje, że w okresie 30.01.2018-28.02.2018 roku wykonało prace z zakresu zadań ochronnych w oddziałach 24 – c – 00 i 43 – k – 00 co pozwoliło na unaturalnianie się fitocenoz lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych, a także ograniczenie degradacji boru bagiennego i brzezinny bagiennej przez ekspansję gatunku niepożądanego jakim jest świerk. 

Z oddziału 24 – c – 00 w 100 % usunięto podszyt świerkowy i częściowo usunięto sosnę  z drzewostanu, która przeszkadzała w rozwoju osobnikom dębu.  Zabieg został wykonany na powierzchni 1,84 ha. Ponadto w ramach prac usunięto również drzewa niebezpieczne, które sa wynikiem nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku, co spowodowało zwiększenie rozmiaru prac w tym oddziale w stosunku do zaplanowanego. W oddziale 43- k – 00 w 100% usunięto podszyt świerkowy na powierzchni 1,12 ha. Wycięte podszyty usunięto poza teren rezerwatu. Wszystkie prace zostały wykonane przy pokrywie śnieżnej, w taki sposób by nie doszło do uszkodzeń podłoża torfowego oraz stanowisk roślin chronionych.

Poprzez usunięcie świerka zmniejszyło się degradacyjne działanie tego gatunku na siedlisko boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Wykonane cięcia pielęgnacyjne wpłyną na polepszenie warunków siedliskowych i pozytywnie oddziałują na fitocenozę lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych.