Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie"

Nazwa zadania: Realizacja zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorka Chośnickie

Koszt kwalifikowany: 6624,66 zł

Kwota dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 3760,00 zł

Dotacja przeznaczona była na: Zachowanie nieleśnych zespołów torfowiskowych, odtworzenie i utrzymanie składu gatunkowego i struktury boru bagiennego i brzeziny bagiennej jak również zachowanie złoża torfowego i przywrócenie procesu akumulacji torfu.

Sprawozdanie z realizacji zadania: Nadleśnictwo Lipusz informuje, że w okresie 30.01.2018-28.02.2018 roku wykonało prace z zakresu zadań ochronnych w oddziałach 24 – c – 00 i 43 – k – 00 co pozwoliło na unaturalnianie się fitocenoz lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych, a także ograniczenie degradacji boru bagiennego i brzezinny bagiennej przez ekspansję gatunku niepożądanego jakim jest świerk. 

Z oddziału 24 – c – 00 w 100 % usunięto podszyt świerkowy i częściowo usunięto sosnę  z drzewostanu, która przeszkadzała w rozwoju osobnikom dębu.  Zabieg został wykonany na powierzchni 1,84 ha. Ponadto w ramach prac usunięto również drzewa niebezpieczne, które sa wynikiem nawałnicy z 11/12 sierpnia 2017 roku, co spowodowało zwiększenie rozmiaru prac w tym oddziale w stosunku do zaplanowanego. W oddziale 43- k – 00 w 100% usunięto podszyt świerkowy na powierzchni 1,12 ha. Wycięte podszyty usunięto poza teren rezerwatu. Wszystkie prace zostały wykonane przy pokrywie śnieżnej, w taki sposób by nie doszło do uszkodzeń podłoża torfowego oraz stanowisk roślin chronionych.

Poprzez usunięcie świerka zmniejszyło się degradacyjne działanie tego gatunku na siedlisko boru bagiennego i brzeziny bagiennej. Wykonane cięcia pielęgnacyjne wpłyną na polepszenie warunków siedliskowych i pozytywnie oddziałują na fitocenozę lasu dębowo-bukowego na siedliskach mineralnych.