Ochrona danych osobowych Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Nadleśnictwo Lipusz informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Lipusz
  z siedzibą w Lipuszu 83-424; ul. Brzozowa 2;
  lipusz@gdansk.lasy.gov.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe), dane pochodzące
  z monitoringu wizyjnego, przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych na Nadleśnictwo Lipusz na mocy Ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2017.0.788) oraz Statutu PGL LP (akty prawne udostępnione do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Państwowych 
  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja). Oznacza to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody w trybie art. 6 ust 1 lit. a.
 • w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie to konieczne w celu realizacji zadań. Dane będą przekazywane wyłącznie: naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom upoważnionym oraz innym odbiorcom danych, w tym: kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, podmiotom świadczącym usługi
  w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją zadań, oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa. Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań na terenach leśnych, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd)
  lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego.
 • W trybie art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy prawa powszechnie stosowanego nie stanowią inaczej;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

   Nadleśnictwo Lipusz

                                                                                      
                                                                                       Administrator Danych Osobowych

Materiały do pobrania